Những khái niệm của pháp luật về tác phẩm điện ảnh

Theo Điều 4 Luật Điện ảnh thì tác phẩm điện ảnh là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng

Read more

Quy định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

Với một nước đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ như Việt Nam, việc bảo hộ quyền sở hữu

Read more