Một số vấn đề cần biết về bảo hộ sáng chế

Sáng chế muốn được bảo hộ được cần phải tuân theo những điều kiện nhất định theo đúng quy định của pháp luật. Những tiêu chuẩn đó là tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và quan trọng là phải thuộc đối tượng được bảo hộ sáng chế, không nằm trong những đối tượng bị loại trừ.

Bảo hộ sáng chế dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có tính mới;

+ Có trình độ sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp;

+ Không thuộc đối tượng bị loại trừ.

Tính mới

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

mot-van-de-can-biet-ve-bao-ho-sang-che
Một số vấn đề cần biết về bảo hộ sáng chế – Ảnh PLV

Có trình độ sáng tạo

Trong bảo hộ sáng chế, tính sáng tạo ở đây được hiểu là kết quả của một ý tưởng nhưng không nảy sinh một cách hiển nhiên từ trình độ kĩ thuật hiện tại đối với một người có kĩ năng thông thường trong lĩnh vực kĩ thuật tương ứng. Đây phải là một sự sáng tạo có trình độ, có sự khác biệt.

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Nếu sáng chế là một sản phẩm thì sản phẩm đó phải có khả năng được sản xuất, nếu sáng chế đó là một quy trình thì quy trình đó phải có khả năng thực hiện, hơn nữa, việc sản xuất và thực hiện đó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần.

Ngoài những yếu tố trên thì trong bảo hộ sáng chế, điều quan trọng là phải không thuộc các đối tượng loại trừ theo quy định của pháp luật.


PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 

Email: info@phan.vn